Villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på SpeedCenter Jönköping och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 17 år. För tränande som ej fyllt 17 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.

Distansavtalslagen
Factor följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela SpeedCenter Jönköping AB om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på SpeedCenter Jönköping.


3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för SpeedCenter Jönköping personal varje gång kunden besöker SpeedCenter Jönköping Gym. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av SpeedCenter Jönköping personal.

Klädsel: inomhusskor, inga linnen på herrar.

4. Avtalstid och uppsägning

SpeedCenter Jönköping erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.
Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid.
medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 595 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt eller med en faktura och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.


5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.


6. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.


7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.


8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på SpeedCenter Jönköping har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta SpeedCenter Jönköping om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
SpeedCenter Jönköping ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.


10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

SpeedCenter Jönköping ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
SpeedCenter Jönköping ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.


11. Praktiska ändringar

SpeedCenter Jönköping AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via SpeedCenter hemsida.


12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. SpeedCenter Jönköping behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.


13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren SpeedCenter Jönköping AB för överföring till denne.


14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.


15. Doping

SpeedCenter Jönköping förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.
Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från SpeedCenter Jönköping. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.